zondag 27 oktober 2013

Algemene Spelvoorwaarden Prijsvragen Nailways

Algemene spelvoorwaarden prijsvragenDeze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvragen’) van toepassing op prijsvragen, van Nailways en de bijbehorende internetsites, waaronder www.facebook.com/Nailways en www.nailwaysblog.nl die worden georganiseerd door Nailways. Door deelname aan de betreffende prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden prijsvragen. Daarnaast worden per prijsvraag specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

- Deelnemers tot 16 jaar kunnen verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

- Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Nailways (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

- De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. Nailways kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

- Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

- De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Nailways gerechtigd een andere winnaar te trekken.

- De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Nailways is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

- De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Nailways, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is Nailways niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

- Nailways is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Nailways kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

- Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

- Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.

- De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

- De winnaar van de prijs geeft de Nailways toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

- Voor zover vereist, zal Nailways zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke voorwaarden prijsvragen prijsvragen anders is vermeld.

- De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van Nailways medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Nailways voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

- De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Nailways mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

- De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Nailways gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Nailways, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

- Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Nailways kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

- Nailways is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

- Nailways is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

- Nailways is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beënvloeden.

- De gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op www.nailwaysblog.nl  zijn eveneens van toepassing door deelname aan de prijsvraag.

- Nailways is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Nailways daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door Nailways op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

- Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen aan.

- Voor zover de Algemene voorwaarden prijsvragen afwijken van hetgeen in de Specifieke voorwaarden prijsvragen is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke voorwaarden prijsvragen.

- Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Nailways, Donaulaan 4, 1448GK Purmerend. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag. Nailways zal zo spoedig mogelijk reageren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten